Προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών- Όλη η ανακοίνωση

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Οκτωβρίου 2016, 09:58

Ο ∆ήµος Τεµπών ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν για την περίοδο 2016-2017 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα προσλάβει δύο καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωροµίσθια αποζηµίωση.

katagrafi

 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά

 1. Έντυπη Αίτηση.

 2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.

 4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

 5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

 8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η αιτών/ούσα εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δηµοτική ενότητα του ∆ήµου Τεµπών που του υποδειχθεί (∆.∆. Μακρυχωρίου, Πυργετού, Αιγάνης, Γόννων, Συκουρίου, Αµπελακίων κ.τ.λ.)

 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται :

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άντρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα άσκουσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/1977 εγκλήµατα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα

Κριτήρια Επιλογής Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα.

∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες.

∆ιδακτορικό: 1 µονάδα. Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.

Εµπειρία Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους εξήντα (60) µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120.

Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες.

Ανήλικα τέκνα Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010). Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε πενήντα (0,3) µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα).

Τόπος –Προθεσµία υποβολής αίτησης Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, στο Αυτοτελές Γραφείο Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου Τεµπών στο Μακρυχώρι. Πληροφορίες στο τηλ. 2495350410 υπόψη κας Παπαδηµητρίου ∆ήµητρας.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστηµα του φορέα, στα κατάστηµατα του δήµου Τεµπών και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τεµπών.

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νοµού, εφόσον εκδίδονται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ