ΛΑΡΙΣΑ

Τροπολογία για τους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης κατέθεσε ο Μπαργιώτας

Επιφυλακτικός σε σχέση με το εάν και κυρίως το πότε και το πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) εμφανίστηκε ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου υγείας, που στο άρθρο 91 παρ. 3 θεσμοθετεί τους ΧΕΧ. «Εδώ είναι ξανά μία δήλωση καλής πρόθεσης για την εφαρμογή των Χώρων Εποπτευόμενης Χορήγησης, αλλά χωρίς Υπουργική Απόφαση, χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς εξειδίκευση, πάει στις καλένδες. Για κάποιο μυστήριο λόγο η Κυβέρνηση αποδέχεται την ανάγκη της θεσμοθέτησης των χώρων, αλλά δεν τους θεσμοθετεί» είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, κατέθεσε τροπολογία (1982/147, 22.2.2019) με την οποία ζητά βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, προτείνει Α) Να διευρυνθεί το πεδίο των φορέων που μπορούν να υποβάλουν αίτημα για άδεια λειτουργίας ΧΕΧ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί. Η ρύθμιση που έφερε το Υπουργείο αποκλείει τη λειτουργία ΧΕΧ από την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα από τους ΟΤΑ α’ βαθμού. Ωστόσο, η διάταξη αγνοεί την πραγματικότητα, δεδομένου ότι ήδη ο Δήμος Αθηναίων και η περιφέρεια Αττικής συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση γα την αντιμετώπιση της χρήσης σε δημόσιους χώρους. Επίσης, αποκλείει  τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με χρόνια εμπειρίας και προσφοράς στη πρόληψη και μείωση της βλάβης. Β) Να απαλειφτεί  η αναφορά στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στο Μητρώο, αλλά δεν αναφέρεται ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί. Με βάση τη διατύπωση, η καταγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση, για να θεωρηθεί μη αξιόποινη πράξη η κατοχή και χρήση μέσα στους εποπτευόμενους χώρους. Αυτή η προϋπόθεση ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη χρήση της υπηρεσίας και να καταργήσει στην πράξη το όλο εγχείρημα. Πρακτικά, επίσης, δεν έχει κανένα νόημα, δεδομένου ότι ήδη τηρείται διαδικασία καταγραφής, όπως συμβαίνει για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία υγείας. Γ) Να απαλειφτεί  η αναφορά σε «άδικη πράξη», καθώς παρέλκει δεδομένης της νομοθέτησης του άρθρου 91 του νομοσχεδίου και της μετέπειτα έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Με την παρούσα διατύπωση είναι σαν να παρέχεται «ασυλία» σε όσους καταγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)»

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3, εδ. α΄ του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 22 προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Οι εγκεκριμένοι φορείς του άρθρου 51 μπορεί να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)». Η περιοριστική διατύπωση αποκλείει τη λειτουργία ΧΕΧ από την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα από τους ΟΤΑ α’ βαθμού. Η διάταξη αγνοεί την πραγματικότητα, δεδομένου ότι ήδη ο Δήμος Αθηναίων και η περιφέρεια Αττικής συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση γα την αντιμετώπιση της χρήσης σε δημόσιους χώρους. Επίσης, ο αποκλεισμός οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με χρόνια εμπειρίας και προσφοράς στη πρόληψη και μείωση της βλάβης είναι αδικαιολόγητος. Η συνεργασία θα διεύρυνε το γεωγραφικό πεδίο λειτουργίας ΧΕΧ και θα «έσπαγε» την αποκλειστικότητα του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ και των ΨΝΑ/ΨΝΘ για τη λειτουργία των χώρων. Με την παρούσα τροπολογία–προσθήκη διευρύνεται το πεδίο των φορέων που μπορούν να υποβάλουν αίτημα για άδεια λειτουργίας ΧΕΧ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί σε εκτέλεση της διάταξης νόμου.

Προβληματικό είναι και το εδ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 91, σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΧΕΧ, τα θέματα στελέχωσης και στέγασης, η δημιουργία, η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στο Μητρώο, αλλά δεν αναφέρεται ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί. Με βάση τη διατύπωση (σε συνδυασμό και με το τελευταίο εδάφιο), η καταγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση, για να θεωρηθεί μη αξιόποινη πράξη η κατοχή και χρήση μέσα στους εποπτευόμενους χώρους. Αυτή η προϋπόθεση ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη χρήση της υπηρεσίας και να καταργήσει στην πράξη το όλο εγχείρημα. Πρακτικά, επίσης, δεν έχει κανένα νόημα, δεδομένου ότι ήδη τηρείται διαδικασία καταγραφής, όπως συμβαίνει για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία υγείας. Με την παρούσα τροπολογία-προσθήκη απαλείφεται η αναφορά στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών.

Άκρως προβληματικό είναι και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 91, σύμφωνα με το οποίο «Η κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν αποτελεί άδικη πράξη». Η αναφορά σε «άδικη πράξη» παρέλκει δεδομένης της νομοθέτησης του άρθρου 91 του παρόντος νομοσχεδίου και της μετέπειτα έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Με την παρούσα διατύπωση είναι σαν να παρέχεται «ασυλία» σε όσους καταγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ. Με την παρούσα τροπολογία-προσθήκη απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο.

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται απαραίτητη η ακόλουθη τροποποίηση:

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 91 παρ. 3. …

Στο άρθρο 22 του ν. 4139/2013 περί Ναρκωτικών προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οι εγκεκριμένοι φορείς του άρθρου 51, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα ΟΤΑ α’ βαθμού, καθώς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών μπορούν να υποβάλουν αίτημα για άδεια λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Στους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) παρέχονται υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και τη μείωση της βλάβης και των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση αυτών, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, η προστασία της δημόσιας υγείας, η μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose), η μείωση της δημόσιας όχλησης, η κινητοποίηση των χρηστών και η προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΧΕΧ, τα θέματα στελέχωσης και στέγασης. Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης λειτουργούν ύστερα από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας».

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο