Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων μέχρι τέλος του έτους στη λεωφόρο Καραμανλή


ΛΑΡΙΣΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων μέχρι τέλος του έτους στη λεωφόρο Καραμανλή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε η Αστυνομία στη Λεωφόρο Καραμανλή, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα (23-07-2018) έως και τη Δευτέρα (31-12-2018), καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών της 1ης φάσης κατασκευής του οδικού τμήματος από Ι.Κ. Βόλου (χ.θ. 7+115) έως Ι.Κ. Αγιάς (χ.θ. 8+110):

Ι.1η φάση: Κατασκευή του δεξιού παράπλευρου και της δεξιάς λωρίδας του δεξιού κλάδου (προς Θεσσαλονίκη) της κύριας αρτηρίας.

 • Θα γίνει επέμβαση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από το τέλος του αναβαθμισμένου τμήματος της οδού Καραμανλή (Γέφυρα Α/Κ σιδηροδρομικής γραμμής) και μέχρι την οδό Αγιάς (Γέφυρα Α/Κ σιδηροδρομικής γραμμής Νέας Σμύρνης). Προβλέπεται η διατήρηση μιας λωρίδας σε όλο το μήκος της επέμβασης, με εξαίρεση τις διασταυρώσεις της οδού Βόλου και Αγιάς, όπου δημιουργούνται αριστερόστροφες και δεξιόστροφες λωρίδες λόγω της διατήρησης της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων.
 • Στο ρεύμα προς Αθήνα δεν θα γίνει καμία επέμβαση πέραν της διαγράμμισης η οποία για λόγους ομοιομορφίας θα γίνει με κίτρινο χρώμα.

ΙΙ. Εξυπηρέτηση παρόδιων

Θα λαμβάνεται μέριμνα για την εξυπηρέτηση και την εξασφάλιση της ασφαλούς προσβασιμότητας των παροδίων.

III. Διαβάσεις πεζών.

Οι υφιστάμενες διαβάσεις στους κόμβους των οδών Βόλο και Αγιάς θα διαγραμμιστούν με κίτρινο χρώμα. Επίσης στην οδό Ερετρίας θα κατασκευαστεί μια νέα διάβαση πεζών.

 1. IV. Φωτεινοί σηματοδότες.

Οι φωτεινοί σηματοδότες στις διασταυρώσεις της οδού Καραμανλή με τις οδούς Βόλου και Αγιάς θα παραμείνουν σε λειτουργία.

Επίσης στη διάβαση των πεζών στην οδό Ερετρίας θα τοποθετηθούν δύο προσωρινοί φωτεινοί σηματοδότες και συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας (ΣΡΚ) για την διακοπή της κίνησης των οχημάτων, με μπουτόν (διακόπτη) κατ’ εντολή των πεζών για την ασφαλή διέλευσή τους.

 1. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
 2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 3. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).
 4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.
 5. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
 6. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.
 7. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
 8. Με μέριμνα της ανάδοχου εταιρείας, να υπάρχει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λ.π.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
 9. Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
 10. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
 11. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.-
Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο