Εικόνες-σοκ στα Δικαστήρια: Άνδρας των ΜΑΤ γκρέμισε από τη σκάλα ηλικιωμένο

Δημοσιεύθηκε στις: 12 Οκτωβρίου 2017, 18:51

Σοκαριστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σπρώξιμο που δέχτηκε από διερχόμενο άνδρα των ΜΑΤ.

Ο άνδρας των ΜΑΤ έσπρωξε με δύναμη νεαρό, αλλά μαζί και τον ηλικιωμένο άνδρα, από την κορυφή μίας σκάλας με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να γκρεμιστεί από ύψος 1,5 μέτρων και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στο χέρι.

ÇëéêéùìÝíïò Üíäñáò âñßóêåôáé ôñáõìáôéóìÝíïò óôï Ýäáöïò ìåôÜ áðü óðñþîéìï ðïõ äÝ÷ôçêå áðü äéåñ÷üìåíï Üíäñá ôùí ÌÁÔ, äéêáóôÞñéá ðñþçí Ó÷ïëÞò Åõåëðßäùí, ÁèÞíá, ÐÝìðôç 12 Ïêôùâñßïõ 2017. Ï Üíäñáò ôùí ÌÁÔ Ýóðñùîå ìå äýíáìç íåáñü, áëëÜ ìáæß êáé ôïí çëéêéùìÝíï Üíäñá, óôçí êïñõöÞ ìßáò óêÜëáò ìå áðïôÝëåóìá ï çëéêéùìÝíïò íá ãêñåìéóôåß áðü ýøïò 1,5 ìÝôñùí êáé íá ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ óôï êåöÜëé êáé óôï ÷Ýñé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
ÇëéêéùìÝíïò Üíäñáò âñßóêåôáé ôñáõìáôéóìÝíïò óôï Ýäáöïò ìåôÜ áðü óðñþîéìï ðïõ äÝ÷ôçêå áðü äéåñ÷üìåíï Üíäñá ôùí ÌÁÔ, äéêáóôÞñéá ðñþçí Ó÷ïëÞò Åõåëðßäùí, ÁèÞíá, ÐÝìðôç 12 Ïêôùâñßïõ 2017. Ï Üíäñáò ôùí ÌÁÔ Ýóðñùîå ìå äýíáìç íåáñü, áëëÜ ìáæß êáé ôïí çëéêéùìÝíï Üíäñá, óôçí êïñõöÞ ìßáò óêÜëáò ìå áðïôÝëåóìá ï çëéêéùìÝíïò íá ãêñåìéóôåß áðü ýøïò 1,5 ìÝôñùí êáé íá ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ óôï êåöÜëé êáé óôï ÷Ýñé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Φωτογραφίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ