Δύο ειδικούς συνεργάτες προσλαμβάνει ο δήμος Λαρισαίων – Δείτε την προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Ιουλίου 2017, 10:04

Για την πλήρωση δύο θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου Λαρισαίων δημοσιεύθυηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που θα επικουρούν το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα:

  • Ενός ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για θέματα οργάνωσης, γραμματειακής υποστήριξης & επικοινωνίας του γραφείου Δημάρχου

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου AEI η TEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και να διαθέτουν την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

  • Ενός ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με καθήκοντα την προβολή του Δήμου και τη διαχείριση θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπε^α ^Φαι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, να είναι εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένη Ένωση Συντακτών και να διαθέτουν την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Διευκρινίζεται ότι η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν):

  1. Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν. 3584/2007),
  2. Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (αρθ. 13 του Ν. 3584/2007),
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθ. 14 Ν. 3584/2007 ),
  4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει κατά το χρόνο διορισμού τους, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αρθ. 15 Ν. 3584/2007 όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4440/2016 ),
  5. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (αρθ. 16 Ν. 3584/2007) και
  6. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθ. 17 Ν. 3584/2007)

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο έως και τις 25/07/2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Ι. Δραγούμη 1, 2ος όροφος, τηλ. 2413 500- 341, πληροφορίες κος Βαρβαρέσος Ζαχαρίας) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση,

Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007,

Γ)Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η διαβατηρίου,

Δ) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης,

Ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη υπηρεσία),

ΣΤ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου από την παρούσα τίτλου σπουδών,

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από α) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 55 του ΠΔ 28/2010, του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Ο’ίΓλωΡ^Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.Δ 231/1998

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Η) Ειδικά για την πρώτη προκηρυσσόμενη θέση, τίτλο σπουδών άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1

π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001……………….. » (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’» ή

από το από 29/5/2017 παράρτημα του ΑΣΕΠ

Οι τίτλοι σπουδών της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα

Θ) Ειδικά για τη δεύτερη προκηρυσσόμενη θέση, βεβαίωση εγγραφής σε αναγνωρισμένη Ένωση Συντακτών,

Ι) Διάφορα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που επικαλούνται στην αίτηση τους, Κ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3584/2007 και

ΛΙ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή και ότι σε περίπτωση επιλογής του/της θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά .

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος και αποφασίζει – κατά την κρίση του – για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων θα γίνει με σχετική απόφαση Δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τέλος, η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου .

Η εργασιακή σχέση του ειδικού συμβούλου, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ