Προσλήψεις γυμναστών στην Λάρισα

Δημοσιεύθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2016, 21:26

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, για τις εξής

katagrafi

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής

  2. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  4. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

  5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

  6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα του Δήμου Μαραθώνος (σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί) Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

  8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

  9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κριτήρια επιλογής Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 187200/13385/1259/891/17-6-2016 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1774/17-06-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τυπικά προσόντα: Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Μεταπτυχιακοί τίτλοι (master): 0,5 μονάδες Διδακτορικό : 1 μονάδα Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους. . Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους 50 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120 οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ). Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προυπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: αρ. μηνών (έως 20 μήνες ) Χ 0,05 μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά. Πολυτεκνία (βαθμολογείται με 2 μονάδες) Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες. Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) Μονογονεική οικογένεια : Ο γονέας μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα. Επισήμανση : γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή /και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες Σημείωση: Σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα ( σε περίπτωση που έχει προυπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα, οι επιτυχόντες ΠΦΑ υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο Κατάστημα του φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορές δύναται να καλέσει τον επόμενο σε σειρά κατάταξης επιτυχόντα. Επιλογή-Ανάρτηση πινάκων- Ενστάσεις Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που θα συσταθεί με απόφαση Δημάρχου Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία του Δήμου από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μαραθώνος (Διεύθυνση : Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, Λ.Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22943 20525 εντός 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες Αθηνών και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μαραθώνος.

dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ