Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ

Δημοσιεύθηκε στις: 11 Οκτωβρίου 2016, 14:12

Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ  Σταύρος Τάσσος, Γιάννης Δελής και Χρήστος Κατσώτης.

Η Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» και είναι η παρακάτω:

Αιτιολογική Έκθεση:

Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας είναι αναγκαία η άμεση παράταση μέχρι και τις 31/12/2017 των συμβάσεων εργασίας, με τη λήξη δε της παράτασής τους η αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με σκοπό να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση του Τομέα της Καθαριότητας.

Τροπολογία – προσθήκη Στο σχέδιο νόμου του Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις”. προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:Άρθρο

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 (Α΄250) αντικαθίσταται ως εξής:

Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές έχουν λήξει μέχρι και εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των ΟΤΑ αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, με τη λήξη δε της παράτασης οι ανωτέρω συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 (Α΄250), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν.4386/2016 (Α΄83), παραμένει σε ισχύ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ