Προσλήψεις του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα (Προκήρυξη)

Δημοσιεύθηκε στις: 10 Οκτωβρίου 2016, 11:04

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινωνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης – προκήρυξης, αίτηση στην ΕΠΑΣ που τους ενδιαφερει, αντίτυπο της οποίας μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω ΕΠΑΣ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ AΗΜΗΤΡΑ(www.elgo.gr) .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των ΕΠΑ.Σ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Στη Λάρισα όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό πίνακα πρόκειται για συνολικά 9 προσλήψεις προσωπικού.

katagrafi

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ