Ψάχνουν πρύτανη στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε στις: 27 Νοεμβρίου 2012, 19:01

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Νικόλαος Ζούμπος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’195) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 4076/2012, (ΦΕΚ Α’ 159), απευθύνει Διεθνή Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιότητας σε όσους ενδιαφερομένους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης  βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και την 24-12-2012, 13.00. Ηλεκτρονικές υποψηφιότητες είναι έγκυρες εφόσον θα υποβληθούν στην παραπάνω ημερομηνία και ακολουθήσει παράλληλα η συστημένη αποστολή πλήρους φακέλου με συμβατικό ταχυδρομείο.

Τα Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας είναι:

Αίτηση υποψηφιότητας -Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου -Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα- Δήλωση Προθέσεων – Συστατικές Επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου για την προς πλήρωση θέση.

Η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ