«Καμία απόκλιση από τη νόμιμη διαδικασία» απαντά ο Η. Σκυλλάκος

Δημοσιεύθηκε στις: 22 Νοεμβρίου 2012, 18:35

Απάντηση στις καταγγελίες της εταιρείας «Hydroclave Hellas» δίνει ο διοικητής των νοσοκομείων της Λάρισας Ηλίας Σκυλλάκος.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία κατήγγειλε τον κ. Σκυλλάκο πως έδωσε με απ’ ευθείας ανάθεση έργο σε άλλη εταιρεία με «σχεδόν διπλάσια τιμή».

Από την πλευρά του ο κ. Σκυλλάκος περνά στην αντεπίθεση και υποστηρίζει πως «η Διοίκηση σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόκλιση από τη νόμιμη διαδικασία με μόνη αιτιολογία την όποια χαμηλή οικονομική προσφορά μιας εταιρίας στην οποία δεν αναφέρεται το κόστος συσκευασίας των ιατρικών αποβλήτων…».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ: «Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, την 21.04.2012 ως διοικητής του Π.Γ.Ν.Λ. το έργο της αποκομιδής και επεξεργασίας των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ-ΜΧ & ΕΙΑ ΜΤΧ) είχε αναλάβει η εταιρία «Hydroclave Hellas Α.Ε.» σε εκτέλεση της από 06.03.2009 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του τότε Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διενήργησε η αρμόδια Υπηρεσία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00€ με Φ.Π.Α. Βάσει των όρων της ως άνω σύμβασης η εταιρία διαχειριζόταν τα ιατρικά απόβλητα του Π.Γ.Ν.Λ. στην τιμή των 2,3871 Ευρώ / κιλό  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), μέχρι την εξάντληση του ποσού που προέβλεπε η σύμβαση (9.000 Ευρώ).

Η Επίτροπος του Ε.Σ. αρνήθηκε την θεώρηση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων περί εξόφλησης των υπηρεσιών αποκομιδής και επεξεργασίας των ΕΙΑ, διότι μη νομίμως είχε παραταθεί, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, η ισχύς της ως άνω  σύμβασης. Με την αριθμ. 108/25-5-2010 Πράξη του, το IV΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι η παράταση της από 6.3.2009 σύμβασης που συνήφθη με την ως άνω εταιρία, πέραν του χρονικού σημείου που αυτή έληξε λόγω εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της  (10.3.2009), δεν ήταν νόμιμη, διότι τέτοια παράταση δεν προβλεπόταν ούτε στη Διακήρυξη, ούτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ούτε στο σχετικό συμβατικό κείμενο. Η εταιρία μετά την πληροφόρηση του ανωτέρω αποτελέσματος σχετικά με την αδυναμία πληρωμής της, εγγράφως ενημέρωσε το Π.Γ.Ν.Λ. ότι διακόπτει από την 01.11.2010 τη  συνεργασία της με το Νοσοκομείο.

    Με δεδομένο το γεγονός της διακοπής της συνεργασίας της εν λόγω εταιρίας με το Π.Γ.Ν.Λ. το Δ.Σ.  με απόφασή του την 05.11.2010 σε Έκτακτη Συνεδρίασή του, αποφάσισε να διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00€ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (αποκομιδή, συσκευασία και επεξεργασία) προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα το έκτακτο πρόβλημα της διαχείρισής τους που προέκυψε. Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία πήρε μέρος η εταιρία Hydroclave Hellas, στην οποία και κατακυρώθηκε το έργο της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και υπεγράφη στις 17.11.2010 η σχετική σύμβαση ύψους 45.000,00€, την οποία το Δ.Σ με απόφασή του στις 18.01.2011 παρέτεινε με τους ίδιους όρους και τιμές (1,08 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α για τα ΕΙΑ – ΜΧ και 2,65 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για τα ΕΙΑ – ΜΤΧ) μέχρι την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο Π.Π.Υ.Υ. διαγωνισμού για την ετήσια διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που διενεργούσε με την αριθμ. 15/2010 Διακήρυξη.     

    Εν τω μεταξύ και ενόσω υφίστατο η συνεργασία του Π.Γ.Ν.Λ. με την εν λόγω εταιρία η τελευταία πέτυχε την έκδοση της υπ΄αριθμ. 710/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Δυνάμει αυτής επέβαλε κατάσχεση σε βάρος του Νοσοκομείου για ποσό 1.446.235,87 Ευρώ, διεκδικώντας και το τελευταίο Ευρώ των τόκων, ενόσω εκκρεμούσε η εκδίκαση της ασκηθείσας ανακοπής του Νοσοκομείου αυτής επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αρθμ. 244/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας την οποία έκανε δεκτή.

     Στις 15.03.2012, η Διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, κατόπιν καταγγελίας, προχώρησε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλίας και ζήτησε τη συνδρομή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από τον έλεγχο προέκυψαν σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά την διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων καθώς και παραβάσεις των όρων της σύμβασης που είχε υπογραφεί με το Γ.Ν.Λ. Επιπροσθέτως εκπρόσωπος της εταιρίας παρακώλυσε δειγματοληπτικό έλεγχο επεξεργασμένων αποβλήτων από κλιμάκιο του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας,  απομακρύνοντας το σφραγισμένο με εντολή εισαγγελέα container οπό τις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Αναφορικά με τα δείγματα που είχαν ληφθεί κατά την ημέρα διενέργειας του ελέγχου εστάλθησαν προς περαιτέρω έλεγχο με την σύμφωνη γνώμη της εταιρίας σε μη πιστοποιημένο εργαστήριο. Στην συνέχεια η Περιφέρεια Θεσσαλίας προέβη σε ανατολή λειτουργίας του εργοστασίου της εταιρίας δυνάμει της υπ΄αριθμ. ΔΑ/Φ.14.1170/1573/2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λάρισας κ. Καραλαριώτου.

Εξαιτίας των ανωτέρω γεγονότων το Ενιαίο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. & Γ.Ν. Λάρισας σε Έκτακτη Συνεδρίασή του, με την αριθμ. 1/3/16.03.2012 ομόφωνη απόφασή του ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση της σύμβασης του Γ.Ν.Λ. με την εταιρία «Hydroclave Hellas Α.Ε.» και ανέθεσε τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων των δύο Νοσοκομείων στην επόμενη μειοδότρια εταιρία που είχε πάρει μέρος σε διαγωνισμό του Γ.Ν. Λάρισας, ως όφειλε προκειμένου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, καθώς και να εξεταστούν οι προϋποθέσεις, εφόσον συνέτρεχαν, κήρυξης της εν λόγω εταιρίας ως έκπτωτης.

Στην αριθμ. 17/1-10-2012 Έκτακτη Συνεδρίασή του το Ενιαίο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. & Γ.Ν. Λάρισας, εξέτασε το θέμα επιβολής κυρώσεων στην εταιρία Hydroclave Hellas και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να την κηρύξει έκπτωτη βάσει του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007, καθόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις κήρυξης αυτής ως έκπτωτης, καθώς και την ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εταιρίας και τον καταλογισμό κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του δημοσίου ή τυχόν διαφοράς που θα προκύψει σε βάρος της.

Ο επίμαχος πρόχειρος διαγωνισμός, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.00,00€ για την ανάδειξη αναδόχου αποκομιδής – μεταφοράς και διάθεσης των νοσοκομειακών αποβλήτων (ΕΑΑΜ- πρώην ΕΙΑ – ΜΧ)  του Γ.Ν.Λ  και των Κ.Υ. αρμοδιότητάς του, διενεργήθηκε από το Γ.Ν. Λάρισας με την αριθμ. 18/2012 Διακήρυξή του, ύστερα από έγκρισή του από το ενιαίο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. & Γ.Ν. Λάρισας, δυνάμει  της υπ΄αριθμ. 01/19/10.10.2012 απόφασής του.

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε με νεότερη απόφαση του ίδιου οργάνου στην υπ΄αριθμ. 14/15.10.2012 Συνεδρίασή του καθώς αποφασίστηκε η ανάκληση της ανωτέρω Διακήρυξης και η σύνταξη νέας με ορθό περιεχόμενο και τεχνικές προδιαγραφές. Το Γ.Ν. Λάρισας με μόνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησής του και πριν ακόμα λάβει την έγκριση του ενιαίου Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. & Γ.Ν. Λάρισας, ως όφειλε, προχώρησε στην διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού στις 26.10.2012 και με βραχύτατη προθεσμία υποβολής προσφορών, επικαλούμενο στην υπ΄αριθμ. 19/2012 Διακήρυξή του την αρχική ως άνω απόφαση του ενιαίου Δ.Σ. για τη διενέργεια του πρώτου πρόχειρου διαγωνισμού ο οποίος είχε ήδη ματαιωθεί με απόφαση του ίδιου οργάνου.

Κατόπιν, στην αριθμ. 15/5-11-2012 Συνεδρίαση του Ενιαίου Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. & Γ.Ν. Λάρισας, κλήθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου σε τακτικό θέμα να εγκρίνουν τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.00,00€ για την ανάδειξη αναδόχου αποκομιδής –μεταφοράς και διάθεσης των νοσοκομειακών αποβλήτων του Γ.Ν. Λ. & Κ.Υ. που θα διενεργούσε το Γ.Ν. Λάρισας, την αριθμ. 19/2012 Διακήρυξη και των όρων αυτής, χωρίς να γνωρίζουν τη δεδομένη στιγμή το γεγονός ότι είχε ήδη διενεργηθεί στις 26-10-2012 ο διαγωνισμός, στον οποίο πήρε μέρος μόνον η εταιρία Hydroclave Hellas και αναδείχθηκε μειοδότρια, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ν.Λ.

Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση των πλημμελειών ως Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, όταν αντιλήφθηκα, μετά από έλεγχο που διενήργησα στα θέματα της Συνεδρίασης της 05.11.2012, συγκάλεσα στις 15.11.2012 Έκτακτη Συνεδρίαση του ενιαίου Δ.Σ. και πρότεινα   την ακύρωση του ως άνω Επαναληπτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ. 19/2012 Διακήρυξη, την ανάκληση των αποφάσεών του περί εγκρίσεως διενέργειάς του και περί εγκρίσεως του πρακτικού της Επιτροπής Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων (ΕΑΑΜ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Επίσης πρότεινα να επανεξεταστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, βάσει των υπομνημάτων που έχουν κατατεθεί από τις εταιρίες με γνώμονα την διευκόλυνση ανάπτυξης ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου και την συμμετοχή εταιριών από αρμόδια Επιτροπή.

Το ενιαίο Δ.Σ. νομίμως συγκροτούμενο αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999, που ορίζουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, κατά πλειοψηφία την ακύρωση του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και την εκ νέου διενέργειά του, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Διοίκηση σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόκλιση από τη νόμιμη διαδικασία με μόνη αιτιολογία την όποια χαμηλή οικονομική προσφορά μιας εταιρίας στην οποία δεν αναφέρεται το κόστος συσκευασίας των ιατρικών αποβλήτων, παρά μόνο η αποκομιδή και επεξεργασία των ΕΑΑΜ, κόστος το οποίο επαυξάνει την τελική τιμή της διαχείρισης τους και είναι σαφές ότι συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή των 1,05 Ευρώ της εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για τα δύο Νοσοκομεία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου και μέχρι σήμερα λειτουργώ με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ουδέποτε υπερέβην τα όρια της εξουσίας που μου έχει ανατεθεί. Όλες δε οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι σύννομες και τίθενται, για λόγους διαφάνειας,  τόσο αυτές όσο και τα σχετικά έγγραφα στη διάθεση όλων».       

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ