250 θέσεις κοινωφελούς εργασίας μέσω του ΕΟΠ στη Λάρισα

Δημοσιεύθηκε στις: 21 Νοεμβρίου 2012, 16:44

Ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος – ΕΟΠ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.3312/οικ.6.935/15-02-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίστοιχα, ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ  37.502 / 01 / 2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 250 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Συμπράττοντες Φορείς στην Π.Ε. Λάρισας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:  Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – 100 , Δήμος Λαρισαίων – 30, Δήμος Αγιάς – 30, Δήμος Κιλελέρ – 40, Δήμος Φαρσάλων – 50.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 89  του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΟΠ
(για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας)
Σωκράτους 111 – Εμπορικό Κέντρο
Τ.Κ. 413 36, Λάρισα
υπόψη κας Κακαργιά Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: 2410 554443)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:00, από 23/11/2012 έως και 02/12/2012.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το Πρόγραμμα βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσειςhttp://www.epanad.gov.gr,http://www.prosonolotachos.gr,http://www.ypakp.gr/neaprogrammata

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, τηλεφωνικά στο 2410554443 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.eop.org.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ