Ισχυρή και καινοτόμα Θεσσαλία στην Ευρώπη


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ισχυρή και καινοτόμα Θεσσαλία στην Ευρώπη

Ο στόχος της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 20

Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, του τουρισμού και των εξωστρεφών επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020), όπως αυτές περιλαμβάνονται στη σχετική πρόταση που θα κατατεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Παρότι η συνολική διαδικασία κατάρτισης και εξειδίκευσης του νέου προγράμματος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2013, ωστόσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη συγκροτήσει τον κορμό των προτάσεών της, τις οποίες θα παρουσιάσει και αύριο σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (6 μ.μ. στην έδρα της Περιφέρειας).

Η φιλοσοφία που διέπει τις προτάσεις αλλά και γενικότερα το αναπτυξιακό όραμα της Περιφερειακής Αρχής, συνοψίζεται στην άποψη που καταθέτει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο οποίος αναφέρεται σε μία «ισχυρή και καινοτόμα Θεσσαλία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θετική δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς». Τελικός στόχος είναι η θέση της Θεσσαλίας με διακριτή ταυτότητα στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι εξ υπαρχής οι Περιφέρειες και βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα-απαιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας και αλλαγή νοοτροπίας ως προς τη διαχείριση του νέου προγράμματος και μεγαλύτερη εμπλοκή των αιρετών Περιφερειών. Και αυτό για το ΕΣΠΑ σε αντίθεση με τον Γ’ ΚΠΣ είναι μονοτομεακό, ενώ το ΚΠΣ περιείχε και τομείς όπως τα αγροτικά, τα εργασιακά και η ψηφιακή σύγκλιση, τα οποία τώρα οι αιρετές περιφέρειες ζητάνε πίσω, προκειμένου να τα διαχειρίζονται στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ζητούν δηλαδή, διακριτά Περιφερειακά Προγράμματα με δική τους διαχείριση και Διαχειριστική Αρχή, πολυταμεακά και πλήρη. Επίσης μεγάλη βαρύτητα δίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον περιφερειάρχη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στα οποία θα εξειδικεύεται το μείγμα των παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση των περιοχών εφαρμογής τους. Και αυτά, με συμμετοχή ΟΛΩΝ των ταμείων συγχρηματοδότησης σε ένα Περιφερειακό Πρόγραμμα.

Οι προτάσεις, στις γενικές τους γραμμές όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο στάδιο προετοιμασίας, καταρτίσθηκαν από την Ομάδα Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, μετά από ενημέρωση των ενεχόμενων φορέων η οποία έγινε στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Διανεμήθηκαν δε και σχετικά ερωτηματολόγια, όπου οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τις απόψεις τους και τα οποία εν συνεχεία επεξεργάστηκε η Περιφέρεια, προκειμένου να καταλήξει στην πρότασή της.

Όπως έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη ο Κώστας Αγοραστός, στη Νέα Προγραμματική Περίοδο (Ν.Π.Π.), με τον τρόπο που υπολογίζεται το ΑΕΠ χώρας και Περιφερειών, η Θεσσαλία παραμένει στο «Στόχο Σύγκλισης», με 71% Α.Ε.Π. κατά κεφαλήν (ως μέσος όρος των ετών 2007, 2008 και 2009). Ωστόσο το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τους πόρους που θα διατεθούν στις Περιφέρειες των κρατών-μελών όπως είναι η Θεσσαλία, ζητώντας ουσιαστικά τη σημαντική ενίσχυσή τους.

Ως Θεσσαλία, επισημαίνει ο περιφερειάρχης, ξεκινήσαμε με ενημέρωση όλων για τον σχεδιασμό του Νέου Προγράμματος, με συζήτηση , διαβούλευση, επιστημονική αντιμετώπιση, και σήμερα έχουμε ήδη το πρώτο «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020» (ΣΠΑ), το οποίο αποτελεί εισροή για το εθνικό Σχέδιο και βάση για τον σχεδιασμό του Προγράμματος της Θεσσαλίας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο και κατατέθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται σε επίπεδο Περιφέρειας το Στρατηγικό Σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης. Ήδη συνεργαζόμαστε με τους εμπλεκόμενους φορείς και στοχεύουμε σε σύσταση μιας Περιφερειακής Αρχής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Δράσεων. Για να υπάρξει αποτέλεσμα στο θέμα αυτό, πρέπει η Περιφέρεια να αποκτήσει σχετική θεσμική αρμοδιότητα. Η Έξυπνη Εξειδίκευση και η Καινοτομία, αποτελούν την απαραίτητη και στέρεα βάση για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Και για το λόγο αυτό πρέπει να σχεδιαστεί σωστά.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στόχος, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, είναι η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας, σε κάθε τομέα της οικονομίας, συνδυαστικά μεταξύ τους και με λειτουργικές διασυνδέσεις της παραγωγικής δραστηριότητας, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανάπτυξης του συνόλου της Περιφέρειας. Και εξωστρέφεια σε όλους τους τομείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης κατάλληλων έργων, επενδύσεων και δράσεων.

Βασικό μίγμα Προτεραιοτήτων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο αποτελούν οι:

* Ανάπτυξη εξωστρεφών επιχειρήσεων, και με εκμετάλλευση των διατιθέμενων πρωτογενών πόρων

* Ανάπτυξη αγροδιατροφικού τομέα

* Ανάπτυξη προτύπων κέντρων ιατρικής θεραπείας και φροντίδας

* Ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω του εμπλουτισμού – ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος : θεματικός τουρισμός και σύνδεση των περιοχών της Θεσσαλίας σε 1 προορισμό.

* Ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας σε στενή σχέση με τις παραγωγικές ανάγκες και δυνατότητες και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης , σε όλο το εύρος των Τομέων

* Στήριξη της Απασχόλησης, αντιμετώπιση της φτώχειας και βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτών των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων απαιτούνται:

* Ολοκλήρωση υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του έργου του Αχελώου

* Εκμετάλλευση δυνατοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

*Ολοκλήρωση υποδομών προσπελασιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του Σιδηρόδρομου , του οδικού άξονα Ε-65* Συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση). Επίσης, απαιτείται Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων:

* Σχεδιασμού και Εφαρμογής έργων και δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο

* Σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων

* Σχεδιασμού και εφαρμογής της Στρατηγικής των τομέων Εκπαίδευσης και Υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο

* Μεταφοράς της εποπτείας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από ΥΠΕΚΑ στις Περιφέρειες.

Τέλος, σε Εθνικό Επίπεδο απαιτείται η επίλυση των ζητημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και του πλαισίου φορολόγησης των επιχειρήσεων.

Ως προς το διαδικαστικό μέρος, οι προτάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης όπου θα κατατεθούν θα περάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα εκδώσει έγγραφες οδηγίες και κανονισμούς για τη νέα Προγραμματική Περίοδο περί τον Φεβρουάριο, μετά θα γίνει ο επιμερισμός σε χώρες-μέλη και η εξειδίκευση και υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχει εγκριθεί το νέο πρόγραμμα και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του από τις αρχές του 2014.

Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη το ΕΣΠΑ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2007 και τελικά εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007, τότε μάλλον και το νέο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αναμένεται με εγγλέζικη ακρίβεια.

(Εφημερίδα «Ελευθερία» / Ρεπορτάζ : Μαρίνα Αποστολοπούλου) 

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο