Προκηρύχθηκε θέση διευθυντή για το ΕΠΑ.Γ. Ελασσόνας

Δημοσιεύθηκε στις: 20 Αυγούστου 2012, 16:41

Τη θέση του Διευθυντή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Ελασσόνας προκήρυξε ο διευθυντής β/θμιας εκπαίδευσης Λάρισας.

Η θέση θα έχει θητεία μέχρι 31-8-2013 ενώ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας, να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 20-8-2012 έως και Παρασκευή 24-8-2012, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα επιλογής του

  • Διευθυντή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Ελασσόνας (Ειδικό ΕΠΑ.Γ.)

Υποβλητέα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:

1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο Ατομικός Υπηρεσιακός του Φάκελος (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

2) Βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:

α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007).

β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών (επισυνάπτεται υπόδειγμα) θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:

α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και

β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ