Απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Δημοσιεύθηκε στις: 2 Αυγούστου 2012, 14:50

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει ότι,  από την 1η Αυγούστου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2012, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου (Σύμφωνα με την αριθ. 286839/2-4-2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) από το Εθνικό Αποθεματικό στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας, (Ηρώων Πολυτεχνείου 169, Λάρισα) και στα κατά τόπους Τμήματα και Γραφεία της,  με τα παρακάτω  δικαιολογητικά:

1.            δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο)

2.            δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, από τις οποίες να προκύπτει παράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία

3.            φωτοτυπία ταυτότητας

4.            βεβαίωση Μητρώου Αγροτών

5.            δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαίας ενίσχυσης την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα

6.            βεβαίωση νέου γεωργού

7.            φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό Σημείωμα)

8.            σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής

9.            σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου. Η διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

10.          Βεβαίωση  μέλους  Οινοποιητικού  Συνεταιρισμού  & Συμμετοχής σε  προγράμματα  Ολοκληρωμένης  Παραγωγής  ή Βιολογικής  καλλιέργειας

11.            Ότι άλλο στοιχείο, πού μπορεί να συμπεριληφθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει των  κριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. (ΕΚ) 479/2008

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

 

2413-511-170     Λάρισα

24910 22294                        Φάρσαλα

24920 22251                        Τύρναβος

24930 29710                        Ελασσόνα

24950 41204                        Πυργετός

24950 51484                    Συκούριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ