Αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύθηκε στις: 16 Ιουλίου 2012, 19:24

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας ανακοινώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων  ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και των πινάκων διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2012-2013.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου

εκπ/κού μέχρι 30-06-2010,

β) όσοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο

και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου και

γ) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με

μηδενικά μόρια βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε μία μόνο Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης από 16-7-2012 έως και 27-7-2012 και συγκεκριμένα:

η κατανομή ειδικοτήτων και παραλαβή αιτήσεων ανά Γραφείο Εκπ/σης στη Δ/νση Δ.Ε. ν. Λάρισας  είναι η ακόλουθη :

Γραφεία ΕκπαίδευσηςΕιδικότητα 
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

1ο οροφος

 

ΠΕ01και ΠΕ 02

 
Γραφείο Φ.Α.

1ο οροφος

ΠΕ03 και ΠΕ11 
Τμήμα

Μισθοδοσίας

1ο οροφος

ΠΕ03 και ΠΕ02 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

2ο οροφος

ΠΕ06 ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ09,ΠΕ10,ΠΕ13,ΠΕ15 
Γραφείο Ε.Ε.

1ο οροφος

ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ01, ΔΕ01 και

ΠΕ04(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ,ΧΗΜΙΚΩΝ,ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΩΝ,ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΩΝ)και  ΠΕ05

 

 

Δ/νση Β/θμιας

2ο οροφος

 ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 ,  ΠΕ40και ΠΕ01 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών – ωρομισθίων είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία

Ώρες παραλαβής

Αρχικό επωνύμου
Δευτέρα 16/7

08.30 – 15.00

Α-Δ
Τρίτη 17/7

08.30 – 15.00

Α-Δ
Τετάρτη 18/7

08.30 – 15.00

Ε-Κ
Πέμπτη 19/7

08.30 – 15.00

Ε-Κ
Παρασκευή 20/7

08.30 – 15.00

Ε-Κ
Δευτέρα 23/7

08.30 – 15.00

Λ-Ο
Τρίτη 24/7

08.30 – 15.00

Λ-Ο
Τετάρτη 25/7

08.30 – 15.00

Π-Ω
Πέμπτη 26/7

08.30 – 15.00

Π-Ω
Παρασκευή 27/7

08.30 – 15.00

Π-Ω

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν την σχετική εγκύκλιο από την ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. http://www.minedu.gov.gr ή από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας  http://dide.lar.sch.gr. Την αίτηση δήλωση μπορούν να την προμηθευτούν είτε από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης  ν. Λάρισας ή από τα Γραφεία Εκπ/σης (Καλλιθέας 11).

Σημείωση: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες Μουσικοί, θα κληθούν με ξεχωριστή εγκύκλιο.

Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1.Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο(αν δεν αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία απαιτείται  βεβαίωση σπουδών).Αν δεν είναι επικυρωμένο, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μόνο σε περίπτωση νέας καταχώρισης)

3. Αποδεικτικό ΑΦΜ (μόνο σε περίπτωση νέας καταχώρισης)

4. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (μόνο σε περίπτωση νέας καταχώρισης)

5. Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης (για πολυτέκνους και τριτεκνους)

6. Πιστοποιητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας

7. Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής επιτροπής για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας

8. Υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα για την πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία

Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι η Αρ Πρωτ.: 80430/Δ1/13/-07-2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ