Διαβούλευση από την Περιφέρεια για νέο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Ιουλίου 2012, 18:43

Ξεκινά η διαβούλευση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο που αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών.

Το σύστημα αυτό θα αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή ολόκληρου του κύκλου ζωής μιας «υπόθεσης» ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει από την αίτηση που θα κατατεθεί, τα δικαιολογητικά που θα παραχθούν κατά τη διεκπεραίωση της, έως και την ολοκλήρωση της και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Το «Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων» είναι προϋπολογισμού 522.000 ευρώ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Με το σύστημα αυτό φιλοδοξούμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη, παρά τη δεδομένη γραφειοκρατία και τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε ένα βήμα προς το μέλλον αξιοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους με τον βέλτιστο τρόπο, παρέχοντας αναβαθμισμένες, ενοποιημένες, εύκολα προσβάσιμες και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς πληροφορίες και υπηρεσίες».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο της περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στην ενότητα των ανακοινώσεων.

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με το έργο είναι:

  • Παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών στους πολίτες & επιχειρήσεις με ομοιογένεια, διαφάνεια και αξιοπιστία.
  • Εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση αιτημάτων με μια «στάση», αυξάνοντας την ικανοποίηση του πολίτη.
  • Διακίνηση εγγράφων και προσωπικών πληροφοριών μεταξύ κράτους – πολίτη με τρόπο εμπιστευτικό & ασφαλή. (Workflow Management System, Διευκρίνιση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για ψηφιακές υπογραφές)
  • Αδιάκοπη παροχή πληροφορίας (24 x 7 ή extended hours)
  • Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της Περιφέρειας μέσα από εύχρηστα εργαλεία  αποτελεσματική διαχείριση ομάδων η και εργασιών.
  • Συνένωση σημείων εξυπηρέτησης και μείωση λειτουργικού κόστους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των εποπτευομένων φορέων.
  • Παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των μηχανισμών και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών.

 

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου εστιάζονται στα εξής:

 

(α)παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών σε δικαιούχους ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα που απευθύνονται

(β) ταχεία, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς πρόσβαση/εξυπηρέτηση δικαιούχων σε αξιόπιστες υπηρεσίες

(γ) περιορισμός γραφειοκρατίας

(δ) διαφάνεια συναλλαγών πολίτη / Περιφέρειας

(ζ) μείωση λειτουργικού κόστους με αξιοποίηση υποδομών & ανθρώπινων πόρων

(η) αύξηση παραγωγικότητας Περιφέρειας

(θ) βελτίωση δημόσιας εικόνας Περιφέρειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ