Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για την κοινωφελή εργασία

Δημοσιεύθηκε στις: 2 Ιουλίου 2012, 18:05

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Δήμος Λαρισαίων» στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο είναι 25€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625€ μηνιαίως.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 9/07/2012 μέχρι 18/07/2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.502/1/2012 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Καστοριάς 2Α, ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ, υπ όψιν κας Σκρέκα Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2410579876-7). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν από την Παρασκευή 6 Ιουλίου να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Καστοριάς 2α, Λάρισα β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανακοίνωση της προκήρυξης θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων Ίωνος Δραγούμη 1, στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Λάρισας, στο ΚΕΠ 207 του Δήμου Λαρισαίων Σκαρλάτου Σούτσου και Ίωνος Δραγούμη γωνία, και στο ΚΕΠ 0325 του Δήμου Λαρισαίων Παπαναστασίου και Βελή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ