ΛΑΡΙΣΑ

Ο Δήμος Κιλελέρ καλεί οφειλέτες για ρύθμιση

Εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις της ΚΥΑ 20124 / 8-6-2012 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ,  καλεί τους οφειλέτες του ο Δήμος Κιλελέρ. Σε ανακοίνωση του Δήμου τονίζονται τα εξής:

«Όλες οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012 μπορούν να ρυθμιστούν και να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Η ρύθμιση γίνεται ως ακολούθως:

1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

4. Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

5. Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

6. Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δε μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Ο Δήμος Κιλελέρ καλεί τους οφειλέτες να προσέλθουν στο Γραφείο Δημοτικών Προσόδων και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση (υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Παλιούρα, τηλ. 2413.507220 και κ. Κωνσταντούλας, τηλ. 2413.507236). Η σχετική προθεσμία λήγει στις -08-10-2012».

Close