Όλες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις


ΛΑΡΙΣΑ

Όλες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις

Εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών προτίθεται να διοργανώσει εξειδικευμένο  επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Όλες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις»  για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, διάρκειας 6 ωρών.

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι:  να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες πάνω σε όλες τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που επήλθαν από το Μάιο του 2010 μέχρι και το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Φεβρουάριος 2012).

 

Όλες οι Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις από το ΜΑΙΟ 2010 μέχρι ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Φεβρουάριος 2012).

 

Εφαρμογή, χρονική ισχύς και «μετενέργεια» ΣΣΕ -Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας – Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης

Ν. 3845/2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι ‐ Ν.3846/10 ‐ Ν.3863/10

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ‐ Ν.3899/17‐12‐2010,Ν.3985/2011

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Ν. 3986/2011 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Ν. 3996/2011 ΣΕΠΕ, Ν. 4024/2011 για τις ΣΣΕ ‐Άρθρο 37 και Ν. 4046/2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (μειώσεις μισθών ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, χρονική ισχύς και «μετενέργεια» ΣΣΕ

 

Ισχύουσα Νομοθεσία πλήρης ανάλυση όλων των μεταβολών & γιατί επηρεάζεται άμεσα από τις πρόσφατες αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις & ειδικότερα από τους:

• Ν.3846/2010 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,

• Ν.3845/2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι,

• Ν.3863/2010 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ,

• Ν.3871/2010 (αρθρ.51),

• Ν.3899/2010 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ κλπ

• Ν. 3985/2011 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,

• Ν. 3986/2011 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,

• Ν. 3996/2011 (Ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας) και

• ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν.4046/2012)

• ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ

•             Ν. 4075 (Κανονισμός ασφάλισης ΙΚΑ)

 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΣΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ

(Ν. 4024/2011 και Ν.4046/2012)

• Ποια ΣΣΕ εφαρμόζεται σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μιας ΣΣΕ

• Πότε δύναται να συναφθεί μια Επιχειρησιακή ΣΣΕ.

• Διαδικασία σύναψης Επιχειρησιακών ΣΣΕ

• Πως Ιδρύονται οι Ενώσεις Προσώπων.

• Κλαδικές και Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ.

• Πότε εφαρμόζεται μια ΣΣΕ

• Χρονική Ισχύς ΣΣΕ

• Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν μειώσεις

αποδοχών

• Τι είναι η λεγόμενη “μετενέργεια” των ΣΣΕ,

• Πότε έχουμε υποχρεωτική εφαρμογή

• Λοιπές μεταβολές:

• Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2010‐2011‐2012 –

Γενικοί όροι & αυξήσεις – μειώσεις.

• Πως εφαρμόζεται μετά το νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν. 4046/2012) Μείωση  κατά 22% της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ποιους αφορά, τι γίνεται με τους νέους κάτω των 25 ετών;

• Ποια επιδόματα καταργούνται και για πόσο; ‐ Τι γίνεται με το

επίδομα γάμου και τέκνων;

• πότε και πόσο παγώνει το χρόνο επίδομα (ωρίμανση);

• Πότε έχουμε νόμιμη μείωση αποδοχών;

• ΣΣΕ Νέες ρυθμίσεις με ν. 3845/2010 ‐3863/2010 & 3899/2010 και νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (Ν. 4016/2012)

• Προσαρμογή Μη Μισθολογικού Κόστους Εργασίας

• Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας (Τροποποιήσεις Ατομικών Συμβάσεων)

 

 

2. ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

• Συμβάσεις Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών & Έργου Ν. 3846/2010: Ποιες οι αλλαγές στις συμβάσεις Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών & Έργου (από 11/5/2010) διαφορά με το ίσχυε προηγούμενα. Πότε μετατρέπεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας

• Μερική Απασχόληση (μερική και εκ περιτροπής απασχόληση) Ν.

3846/2010 & 3899/2010:

• Πότε μετατρέπονται συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική (μερική ή εκ περιτροπής εργασία) και πότε οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.

• Τι νέα δικαιώματα έχουν οι μερικώς απασχολούμενοι και πως

προσδιορίζονται οι αμοιβές τους σε σχέση με τους «συγκρίσιμους πλήρους απασχόλησης».

• Επιβολή προσαυξήσεων σε κάποιες περιπτώσεις μερικής

απασχόλησης με ν. 3846/2010 και κατάργηση των  προσαυξήσεων αυτών με νόμο 3899/2010.

• Τι ισχύει όταν συμφωνούν τα μέρη για μερική απασχόληση (μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση) και τι όταν έχουμε επιβαλλόμενη εκ μέρους του εργοδότη εκ περιτροπής απασχόληση.

• Η «επιβαλλόμενη εκ περιτροπής απασχόληση»: Πόσο διαρκεί,

Διαβούλευση: διαδικασία – υποδείγματα εγγράφων. Ποιοί είναι οι εκπρόσωποι εργαζομένων

• Αλλαγή ημερομηνίας κατάθεσης καταστάσεων προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας Εργασιακών θεμάτων,

• Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης (κυρώσεις μη υποβολής) στον ΟΑΕΔ.

• Υπολογισμός φόρου μετά την μείωση του αφορολόγητου και Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011),

 

• 3. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Ν. 3845/2010, 3863/2010 & Ν.3899/2010

• Ομαδικές απολύσεις ‐ Νέα ποσοστά ‐ Αριθμός απολυομένων

• Προειδοποίηση (Απόλυση με προειδοποίηση ή προειδοποίηση απόλυσης)

Τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης – φορολογία

• Νέος τρόπος καταβολής της αποζημίωσης

• Αλλαγές στο χρόνο για δοκιμαστική εργασία χωρίς αποζημίωση

 

4. ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ:

 

•             Ποιοι συνεχίζουν στα βαρέα

•             Ποιοι Κόβονται‐Προϋποθέσεις

•             Δικαιούχοι

•             Νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ο οποίος ισχύει από 01.01.2012.

•             Αναφορικά με τις ειδικότητες, τις εργασίες και τους χώρους, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από το Νέο Πίνακα, από 01.01.2012 παύει η υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς για τον κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης

•             Για όσους έχουν συμπληρώσει τον χρόνο μέχρι τις 31.12.2011 συνεχίζεται κανονικά η ασφάλισή τους στα ΒΑΕ.

•             Πότε διασφαλίζεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συμπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των ΒΑΕ, με χρόνο ασφάλισής τους μέχρι 31.12.2015, σε εργασίες και επαγγέλματα που εξαιρούνται από το Νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

 

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν αναλυτικές σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 9 Ιουνίου 2012 (Σάββατο, ώρες 9:00-14:00) στην αίθουσα του ΣΘΕΒ, Λεοφώρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα.

 

Εισηγητής του προγράμματος:  κ. Παλαιολόγος Λιάζος, Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Φοροτεχνικός Α’ τάξεως και σύμβουλος επιχειρήσεων, Σύμβουλος σε εργασιακά και φορολογικά θέματα.

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα επιχορήγησης όλου του κόστους του σεμιναρίου κάνοντας χρήση του πόρου της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του (Λ.Α.Ε.Κ.) μέσω του ΟΑΕΔ. Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ και την αρμόδια κα Τζένη Γιβροπούλου μέχρι και την Δευτέρα 28 Μαΐου 2012, τηλ. 2410-555507 (Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο