Προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου (Προκήρυξη)

Δημοσιεύθηκε στις: 11 Οκτωβρίου 2016, 09:42

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου
Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο Ν. Λάρισας, και συγκεκριµένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα. Οι θέσεις είναι:

katagrafi

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ